page-header

FAALİYET ALANLARI

Eğitim

Ülkemizin uluslararası ölçekte sürdürülebilir rekabet gücü elde etmesinde kritik başarı faktörünün eğitim olduğuna inanan Holdingimiz, genç nesillerin eğitimine büyük derecede önem vermektedir. Bu çerçevede ülkemiz gençlerinin; sorumluluk sahibi, yenilikleri sürekli olarak çalışma ve üretim süreçlerine dahil edebilen, yaratıcı, üstün nitelikli ve temsil kabiliyeti yüksek birer birey olabilmeleri için var gücümüzle çalışmaktayız. Özellikle ülkemizdeki genç nesillerin eğitiminin uluslararası standartların üstüne yükseltilmesi ve gençlerimizin her alanda daha iyi yetiştirilmesi ilkesini gözeten Holdingimiz, teknolojik gelişmelerin büyük önem arz ettiği günümüz dünyasında genç nesillerin beklentilerini anlamayı ve onlara daha nitelikli alanlar açmayı öncelikleri arasına almıştır.

Bu değerler doğrultusunda farklı düzeylerde birçok eğitim girişiminin kurucusu olan Holdingimiz, aşağıda yer aldığı üzere çok sayıda eğitim kurumu ile de yakın iş birliği içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Sektörde Faaliyet Gösteren Kuruluşlarımız

Sağlık

Ulusların en önemli ve değerli varlığı olan insanın, ekonomik işlevlerde etkin ve verimli bir şekilde yer alabilmesi için öncelikli olarak sağlık şartlarının iyileştirilmesi ve buna paralel bir şekilde sağlık standartlarının yükseltilmesi gerekmektedir. Özellikle kalkınma politikalarına önem veren ülkelerin kalkınma çalışmalarının ihtiyaç duyduğu ve insan unsuru ile ilgili bulunan sağlık hizmetlerini iyileştirmesi zorunluluk arz etmektedir.

Bu gerekler bağlamında Holdingimiz, multidisipliner kalite ve hizmet anlayışı doğrultusunda etik ilkelere bağlı kalarak, alanlarında uzman sağlık çalışanları ile güncel, koruyucu ve iyileştirici sağlık hizmeti sunma noktasında tıbbi imkanların gelişimine katkıda bulunmayı ilke edinmiştir. Bu çerçevede yeni nesil teknolojilerin sağlık hizmeti üretim süreçlerine dahil edilmesini ön plana alarak faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.

Sektörde Faaliyet Gösteren Kuruluşlarımız

Finans

Hane halkı, yurt içi ve yurt dışı piyasalarda çalışan firmalar ve birçok merkezi ve yerel kamu kuruluşu çeşitli aktiviteleri için finansal piyasalarda faaliyet göstermektedir. Burada fon fazlası olan iktisadi birimlerle fon açığı olan birimlerin etkin bir finansal piyasada bir araya getirilmesi büyük önem arz etmektedir. Ayrıca bir yandan finansal hizmetler sunulurken, bir yandan da sunulan finansal hizmetin her bir taraf açısından risk yönetiminin yapılması ve belirli işlemlerin garanti altına alınması gerekmektedir.

Finansal sistemin önemli bir parçası olan bankalar, ihtiyacı olan bireylere ve kurumlara kredi imkanı sağlayarak fon akışına aracılık eder. Müşterilere verilen krediler, bankalar açısından önemli bir varlık kalemidir. Ancak küresel ölçekte bankaların, söz konusu bu kredilerin tahsilat sürecinde büyük sorunlarla karşılaştığı bilinmektedir. Bu sorunlu krediler seviyesindeki artış bankalar, finans sektörü ve genel olarak ülke ekonomisi açısından büyük risk taşımaktadır. Holdingimiz, finansal sistemdeki risk yönetimi süreçlerine dahil olarak taraflara finansal fayda sağlamak üzere deneyimli bir ekiple Varlık Yönetimi alanında faaliyetlerini sürdürmektedir.

Sektörde Faaliyet Gösteren Kuruluşlarımız

Teknoloji

Teknolojik çalışmalar, bir ülkedeki ekonomik faaliyetlerin sürdürülebilirliği ve ülke ekonomisinin uluslararası rekabet gücünün artırılması noktasında kritik önem taşımaktadır. Bununla birlikte sosyal ve kültürel etkiler oluşturarak kalkınma hamlelerine büyük ölçüde destek sunmaktadır. Holdingimiz, bu doğrultuda hem kendi girişimlerini gerçekleştirmek hem de farklı birçok yatırımcının girişimine ev sahipliği yapmak üzere bir Teknoloji Merkezi kurmuştur.

Teknoloji Merkezleri, üniversite – sanayi iş birliğine yenilikçi kesimin faaliyette bulunacağı bir ortam oluşturarak niteliği ön planda olan istihdamın artmasına; ekonomik olarak teknoloji tabanlı girişimciliğe, yeni teknolojilerin geliştirilmesine, geliştirilen yeni ürünlerin ticarileştirilmesine; yerel, bölgesel ve ulusal ekonominin gelişmesine katkı sağlamaktadır. Kültürel anlamda ise sürekli olarak yeniliklerin üretildiği, geliştirildiği ve bunların daha verimli bir şekilde nasıl yapılabileceğinin tartışıldığı bir ekosistem oluşturularak yenilik, Ar – Ge ve girişimcilik kültürünün oluşmasına katkıda bulunmaktadır.

Holdingimiz, Teknoloji Merkezi ile Akıllı Teknopark kapsamlı bir Yaşam Bilim Merkezi oluşturarak 360 derece Proje Döngüsü hizmeti sunmaktadır. Akıllı Teknopark konseptinin dijital dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınma paradigmalarından beslenen bir tasarımla gerçekleştirilmesi amaçlamıştır. Girişim/Proje değerlendirme ekiplerinin, ulusal ve uluslararası girişim/proje pazarının ve girişim/proje finansman kaynaklarının aynı konsept içerisinde sunulacağı Yeni Nesil Teknoloji Merkezi kapsamında kuruluştan itibaren her aşamada rehberlik yapılarak tüm girişimlere küresel ölçekte Network Danışmanlığı sağlanmaktadır.

Sektörde Faaliyet Gösteren Kuruluşlarımız

  • NEV TechnoPark

Tarım

Tarım sektöründe verimliliği artırmak için toprak ve ürün yönetimini, kaynakların daha ekonomik kullanımı ile çevreye verilen zararın en aza indirilmesini sağlayan teknikler küresel çapta büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda. Akıllı tarım ile tarımsal üretimde uygulanan girdilerin, ihtiyaç duyulduğu yerde, zamanda, miktarda kullanılmasının sağlanması gerekmektedir. Akıllı tarım, geliştirilmiş bilgi ve kontrol sistemlerinin kullanımıyla kaynak israfının önüne geçmeyi, ürünün brüt getirisini artırmayı ve üretimden kaynaklanan çevresel kirliliği en aza indirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca akıllı tarım ile işletme ve yetiştiricilik kararları için yazılım altyapılarına dayalı daha etkin bir bilgi akışının sağlanması ve tarımda kayıt düzeninin oluşturulması da hedeflenmektedir.

Bu çerçevede sektörün yapısı ve ihtiyaçları değerlendirilerek gerek yurt içi gerekse de yurt dışı tarım sektörü dinamikleri incelenmiş ve tarım teknolojilerinin, ülke ekonomisinin rekabet gücü üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Holdingimizin tarım sektöründeki deneyimleri ve bu araştırmalar ölçümlenerek Akıllı Tarım sektöründe faaliyete başlaması sağlanmıştır.

Sektörde Faaliyet Gösteren Kuruluşlarımız

  • TooPark

Enerji

Tarım, sanayi, hizmetler ve ticaret sektörlerindeki iktisadi faaliyetlerde sürdürülebilir rekabet gücü elde etmede birçok kalem bulunmakla birlikte en temel kalem, enerjidir. Bir yandan ekonomik olarak önem taşıyan enerji arz ve talebi bir yandan da sürdürülebilir halk sağlığı ve kamu güvenliği açısından büyük derecede önem arz etmektedir. Bu bilgiler ışığında küresel ölçekte yenilenebilir enerji çalışmalarına duyulan ihtiyaç net bir şekilde ortaya çıkmaktadır.

Uluslararası Enerji Ajansı verileri kapsamında dünyada yenilenebilir enerji kaynaklarına ait üretim hacmi, toplam enerji üretim hacminin yaklaşık üçte birini oluşturmaktadır. Yenilenebilir enerji bağlamında geleceğe ilişkin yatırım planları değerlendirildiğinde, global ölçekte yenilenebilir enerji kaynaklarına ait kurulu gücün, toplam enerji kaynaklarına ait kurulu güç içerisindeki oranının 2025 yılında yüzde 38 seviyesine, 2030 yılına kadar da yüzde 50 seviyelerine ulaşması bekleniyor.

Küresel çapta yeşil enerjinin önemi gün geçtikçe artış göstermektedir. Yeşil enerji ise özelde Türkiye’de ve genelde de dünyada yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretiminin yaygınlaştırılması olarak belirtilmiş olsa da bu alanın yükselen trendlerinin başında karbonsuzlaşma yatırımları ve buna bağlı dönüşüm çalışmaları gelmektedir. Holdingimiz, sürdürülebilirlik değerleri çerçevesinde gerek iktisadi faaliyetlerde etkinlik sağlanması gerekse de ulusal refahın yükselmesi çerçevesinde yenilenebilir enerji sektöründe yatırımlarına devam etmektedir.

Sektörde Faaliyet Gösteren Kuruluşlarımız

  • UK Enerji

Gayrimenkul

Özellikle kurumsal ve bireysel birçok yatırımcının gözdesi haline gelen inşaat ve altyapı sektöründe başarılı yatırım kararları alınması noktasında yurt içi ve yurt dışı pazar unsurlarına hakim olmak gerekmektedir. Türkiye’nin son yıllarda hızla gelişen ekonomisine inşaat ve gayrimenkul yatırımlarının kazandırdığı ivme kayda değer derecededir. Gayrimenkul sektörüne karşı olan sürdürülebilir talep ve sektörel bazlı gelişmeler hem yerleşik hem de yabancı yatırımcılar için önemli fırsatlar sunmaktadır.

Holdingimiz bünyesinde Türkiye’de ve Dubai’de yerleşik olarak faaliyet gösteren şirketlerimiz, bir yandan iç piyasanın ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışırken bir yandan da dünyanın birçok ülkesinde önemli başarılara imza atmaya devam etmektedir. Gayrimenkul sektöründe önemli başarılar sağlamış ekibimiz, alanında uzman ve sektör dinamiklerine hakim kadrosu ile performansı iç ve dış gelişmelere bağlantılı ve karmaşık sorunları olan bu sektörün mevcut pozisyonunu ve gelişimini dikkatli bir şekilde takip ederek 360 derece çözümler üretmektedir.

Sektörde Faaliyet Gösteren Kuruluşlarımız

Savunma Sanayi

Savunma sanayi, diğer birçok sanayi türü ile kıyaslandığında gerek tedarik, gerek üretim gerekse de satış süreçlerinde özellikli yapılara sahip sanayilerin başında gelmektedir. Küresel savunma sanayi incelendiğinde bazı ülkelerin ihracat yoğun bazı ülkelerin de ithalat yoğun bir dış ticaret yapısına sahip olduğuna ulaşılmaktadır. Burada ülkemizin rekabetçi gücünün sürdürülebilir bir şekilde artırılmasında ticari işlemlerin Toplam Güvenlik Sistemleri Yönetimi doğrultusunda yapılması büyük önem arz etmektedir.

Bu bilgiler ışığında Holdingimiz, Milli Teknoloji Hamlesi çalışmalarını odak noktası olarak alarak savunma sanayi alanında yurt içi ve yurt dışı ihtiyaç makamlarının haberleşme, güvenlik, ulaştırma ve otomasyon teknolojileri gereksinimlerine yönelik özgün ürünleri ihraç etmekte ve çok sayıda yerleşik kuruluş ile iş birliği modelleri kurarak küresel pazarlarda ortaklıklar inşa etmektedir.

Sektörde Faaliyet Gösteren Kuruluşlarımız

Back to top of page